Köla fiberförening

Kallelse årsmöte 2018

Home »  Vad händer »  Kallelse årsmöte 2018

Kallelse årsmöte 2018

On april 10, 2018, Posted by , In Vad händer, By , , With Kommentarer inaktiverade för Kallelse årsmöte 2018

Kallelse till Köla Fiber Ekonomisk Förenings ordinarie föreningsstämma, Verksamhetsår 2017.

Lundsbergs Bygdegård, Lunden.

Måndagen den 23 april 2018 kl. 19°°. Köla AIK har försäljning av kaffe och kaka.

 

 

På grund av det uppkomna läget i projektet, startar mötet med information av Telias byggledare Kaj Svensson. Vi beräknar att detta kan komma att ta upp emot 1 timma. Därefter fortsätter mötet enligt nedanstående agenda:

 • 15 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före april månads utgång. Vid ordinarie

föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Budget.
 11. Medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Val av ordförande på ett år
 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 14. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
 16. Motioner samt övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.
 17. Övriga frågor.
 18. Mötets avslutande

Väl mött, Styrelsen                                

Comments are closed.