Köla fiberförening

Lägesrapport 24 december 2016

Home »  Vad händer »  Lägesrapport 24 december 2016

Lägesrapport 24 december 2016

On december 24, 2016, Posted by , In Vad händer, By ,,, , With Kommentarer inaktiverade för Lägesrapport 24 december 2016

Möjligheten att beställa anslutning till takpris (21.900 kr), går ut vid nyår. NEKTAB har lämnat in preliminär grovprojektering till PEAB. Planen är enligt PEAB att snarast efter nyår komma igång med detaljplaneringen, införande av redan förlagd och dokumenterad kanalisation samt övrigt projekterat och planerat nät i centralt kartsystem. I detta moment kommer även enligt avtalet följande punkter enligt ”Specifikation av Entreprenörens åtagande att utföras”.

 • Projektering av lämplig placering av anslutningspunkt vid tomtgräns samt mediaconverterare (i huset).
 • Håltagning i husens vägg samt tätning efter indragning av fiberkabel.
 • Montering av mediaconverterare i Beställarens hus.
 • Kanalisation på tomt inkl. grovåterställning av i anspråkstagen tomtmark. 
Med grovåterställning avses grovjusterad matjord på gräsytor, återställning av eventuella plattytor eller asfaltsytor. Asfaltytor renskäres och beläggs ej, omläggning av hel yta ingår ej. Återplantering av eventuella häckplantor eller liknande utförs ej.
 • Kanalisation på tomt samt placering av mediaconverterare i berört hus sker i samråd med berörd fastighets-/husägare vid projekteringsmöte och dokumenteras i installationsprotokoll med fotodokumentation. Detta signeras av båda parter innan anslutningsarbetet påbörjas.
 • Kanalisation planeras så att påverkan av markutrustning minimeras. Entreprenören ansvarar ej för eventuell påverkan på växter eller markkomprimeringar.
 • Driftsättning av fibernätet inkl. mediaconverterare i Beställarens hus.
 • Efter utförd installation och driftsättning skall nöjdförklaring signeras av berörd fastighets-/husägare.

Följande förutsättningar gäller:

 • Att fastighetsägare/husägare som skall anslutas är medlemmar i Köla Fiber Ekonomisk Förening.
 • Att KF är avtalspart mot Peab Anläggning AB, nedan ”Peab”.
 • Att Peab erhåller erforderliga tillstånd från markägare och väghållare, ersättning till markägare utges ej.
 • Att antalet fastigheter/hus som ansluts uppgår till minst det antal som anges i pristrappan (Bilaga 1) 340 st.
 • Peab ansvarar för sina tillstånd (Trafikverket) och beställaren ansvarar för sina eventuella tillstånd.
 • Beställaren (Köla Fiber) skall ansvara för följande tillstånd: Markupplåtelseavtal för marker med privat ägare samt vägföreningar i området.

Förhoppningsvis är ovanstående arbete avklarat den dagen tjälen går ur backen så att vi kan komma till skott med själva grävandet.

Bredband till Valfjället

Bredband kommer att installeras i Valfjället, lagom till Nyår. Aktiv IT partner lägger sista handen på ändutrustningen och driftsättning.

Ha en God Jul och ett Gott Nytt Års önskar styrelsen!

Comments are closed.